algemene voorwaarden Begra Group en haar dochtermaatschappijenlees en download hier de algemene voorwaarden in PDF-formaat

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (hoofdstuk A) en een Bijzonder gedeelte (hoofdstukken B, C en D)
A. Algemene bepalingen: artikel 1 tot en met 26
B. Uitvoering diensten/werkzaamheden en montage: artikel 27 tot en met 33
C. Opdrachten aan derden: artikel 34 en 35
D. Huurvoorwaarden: artikel 36 tot en met 42

Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke huurbepalingen hebben de specifieke verhuurvoorwaarden voorrang.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Gebruiker: een of meer van de volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Safety Support B.V., Magazijnplein.nl B.V., Qshop B.V., AVM-Waalwijk B.V., Logirent B.V., Begra Magazijninrichting B.V., als gebruikers van de algemene voorwaarden.
In de algemene voorwaarden: verkoper, verhuurder, Begra, opdrachtnemer, gebruiker;
1.2 Opdrachtgever: De wederpartij van Gebruiker, koper, huurder, afnemer, degene die ons opdracht geeft tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten ofwel opdracht geeft tot het aanbieden van goederen of het verrichten van diensten.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Gebruiker en opdrachtgever;
1.4 Het werk: Het totaal van de tussen de Gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Gebruiker geleverde materialen.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker prevaleren;
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.
2.6 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Gebruiker maar ook ten behoeve van alle partners en gelieerde ondernemingen en diensten en alle personen die bij Gebruiker en/of gelieerde ondernemingen van Gebruiker werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Gebruiker zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Gebruiker aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.7 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Gebruiker zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Gebruiker.
2.8 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten en/of bestellingen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij Gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening,
dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Gebruiker gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan Gebruiker van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voor de opdracht;
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en montage- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;
3.7 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is Gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.
3.8 Opdrachten zijn definitief als deze door Opdrachtgever aan Gebruikers schriftelijk (ook digitaal) zijn bevestigd. De overeenkomst wordt geacht, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Gebruiker blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.9 In catalogi, afbeeldingen, op website, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen , blijven voorbehouden.
3.10 Rechten van de door Gebruiker aan opdrachtgever verstrekte aanbieding, berekeningen, tekeningen, specificaties, beschrijvingen e.d. blijven bij de Gebruiker. Ook indien hier kosten voor in rekening zijn gebracht. Het auteursrecht op dergelijke documenten blijft voorbehouden aan Gebruiker en mogen dan ook niet zonder toestemming van de Gebruiker worden gekopieerd of aan derden worden getoond, gebruikt of bekend gemaakt.
3.11 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen betreffende de inrichting van het magazijn, winkel, archief e.d. gegeven door Gebruiker.
3.12 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
3.13 Geldigheid van aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheid van een maand of zo lang de voorraad strekt.

Artikel 4: Leveringen

4.1 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
4.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.3 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;
4.4 Overeengekomen leveringsdatum is altijd indicatief. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
4.5 Opdrachtgever draagt jegens Gebruiker zorg voor:
- toegang tot het gebouw, of het terrein over verharde toegangswegen, toegankelijk voor vrachtwagen met oplegger.
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
- afdoende veiligheidsmaatregelen bij het verrichten van de werkzaamheden;
4.6 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van Gebruiker, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen;
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8 Levering van materialen en andere zaken geschiedt op de opdrachtgever gewenste locatie tenzij anders overeengekomen;
4.9 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
4.10 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;
4.11 Indien de zaken worden bezorgd, is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
4.12 Indien Gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
4.13 Indien Gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;
4.14 Indien levering franco is overeengekomen houdt dit in, dat de verzending van de levering voor rekening van Gebruiker geschiedt, waarbij de Gebruiker de keuze van vervoer bepaalt. Indien door het ontbreken van bestrating of een behoorlijke harde weg het afleveradres niet (goed) bereikbaar is, reikt verplichting van Gebruiker tot aflevering niet verder dan tot de dicht bij de plaats van levering gelegen normale bereikbare plaats; In dat geval is Gebruiker gerechtigd om extra kosten om de goederen desalniettemin "aan huis" af te leveren, door te berekenen.
4.15 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen tenzij anders overeengekomen.
4.16 Kosten verbonden aan het eventueel verder vervoeren van de goederen naar hun interne plaats van bestemming mogen door Gebruiker worden doorberekend aan opdrachtgever op basis van bestede arbeidsuren.
4.17 Geoffreerde of overeengekomen transportprijzen zijn op basis van de toen kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak tussen aanbieding en daadwerkelijke levering de kosten bepalende factoren Gebruiker geen invloed op heeft, wijzigingen ondergaan, dan is ieder der partijen gerechtigd een aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.
4.18 Transportprijzen in Nederland gelden voor heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en de BES-eilanden.
4.19 Voor bedrijven geldt dat retourzendingen enkel zijn toegestaan na goedkeuring van Gebruiker. Toewijzing van de te maken kosten voor een retourzending door wat voor reden dan ook zijn altijd voor rekening van de klant (besteller) tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Montage

Geleverde materialen zijn of worden niet gemonteerd tenzij anders overeengekomen. Op alle montagewerkzaamheden zijn van toepassing onze "montagevoorwaarden". Deze voorwaarden zijn terug te vinden onder onderdeel B van deze voorwaarden.

Artikel 6a: Opneming, goedkeuring, reclamaties werkzaamheden

6a.1 Nadat oplevering tot stand is gebracht wordt door opdrachtgever aan Gebruiker binnen acht dagen schriftelijk meegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het derde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt de levering goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de levering is geschied. De oplevering wordt tevens als goedgekeurd geacht indien het in gebruik wordt genomen.
6a.2 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming schriftelijk door opdrachtgever medegedeeld of de levering al dan niet is goedgekeurd, dan wordt de levering geacht op de eerste dag van de levering te zijn goedgekeurd.
6a.3 Kleine gebreken kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Gebruiker zal kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen;
6a.4 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
6a.5 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht werkdagen na de heropneming schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
6a.6 Indien ingevolge één van de bepalingen van dit artikel wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot betaling van de uitgevoerde levering.
6a.7 Gebruikelijke of niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamaties.
6a.8 In geval van tijdige en geldige reclamering zal Gebruiker ter eigen keuze de gebreken aan het geleverde kunnen vervangen dan wel herstellen. Onder herstellen is mede begrepen, het zo nodig uitwendig versterken van, dan wel het aanbrengen van stabiliteitsvoorzieningen (zoals kruisverbanden) aan de constructie, waarbij de algemene uitvoering, verstelbaarheid e.d. zoveel mogelijk worden gehandhaafd. De Opdrachtgever zal ons in de gelegenheid stellen hieraan te voldoen onder de normale werkomstandigheden. Is herstel of vervanging niet (meer) mogelijk, dan kunnen wij een naar redelijk te bepalen vergoeding betalen.

Artikel 6b: Reclamaties geleverde goederen

6b.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Opdrachtgever dient Gebruiker hierover per ommegaande te reclameren. Onzichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen drie dagen nadat zij hiermee bekend is geworden, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen worden, kenbaar te maken bij Gebruiker. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijnen reclameert, komen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame te vervallen. Reclamaties worden na voornoemde termijnen niet meer in behandeling genomen.
6b.2 Reclamering met betrekking tot een bepaalde zending heeft geen invloed op voorafgaande leveringen of leveringen behorende bij dezelfde overeenkomst.
6b.3 Gebruikelijke of niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamaties.
6b.4 Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
6b.5 Reclamaties ten aanzien van de geleverde goederen, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 7: Monsters en modellen

7.1 Is aan opdrachtgever een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
7.2 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 Indien Gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
8.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
8.3 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en levering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 5% of € 5.000,-- hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
8.4 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om speciale bestellingen buiten het assortiment van Gebruiker om, te bestellen. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of leveringsvoorwaarden, die schriftelijk worden overeengekomen. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door Gebruiker retour genomen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en of leveringen te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen;
9.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden bënvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
9.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
9.4 Indien Gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal Gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;
9.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd;
9.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
9.7 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: - het aanschaffen van bouwstoffen en/of materialen, hetzij - het aanschaffen van bouwstoffen en verwerken daarvan, hetzij - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Artikel 10: Betaling

10.1 De overeengekomen of geoffreerde prijs is exclusief 21% omzetbelasting en verpakkingen en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Alle leveringen geschieden á contant of vooraf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
10.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
10.4 Gebruiker is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen;
10.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
10.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of ondeugdelijke levering hoegenaamd dan ook zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Gebruiker geleverde materialen en andere zaken, tekeningen, schetsen, films, software, elektronische bestanden (niet limitatief), hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
11.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
11.5 Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Alle kosten die gemoeid gaan bij het terug nemen van die zaken worden verrekend mits er al een aanbetaling is gedaan en/ of apart in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
11.6 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (zolang gebruiker niet schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat gebruiker haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen) en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.7 Voorzover Gebruiker nog andere vorderingen op de Opdrachtgever heeft dan onder art. 11.1 is aangegeven en Gebruiker aan Opdrachtgever zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, dient Opdrachtgever op deze zaken ten gunste van Gebruiker een bezitloos pandrecht tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker te vestigen. Voorts dient Opdrachtgever ervoor in te staan dat zij tot verpanding van genoemde zaken bevoegd is en dat op de zaken geen andere pand en/of beperkte rechten rusten. Opdrachtgever dient tevens de zaken tegen factuurwaarde te verzekeren en op verzoek kopieën van de polis(sen) verstrekken. Voorzover niet van rechtswege reeds ontstaan, vestigt Opdrachtgever ten gunste van Gebruiker een stil pandrecht op vorderingen dienaangaande op de verzekeraar van Opdrachtgever.

Artikel 12: Incassokosten

12.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 500,00;
12.2 Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Garantie

13.1 Gebruiker hanteert een garantietermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel;
13.3 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of de gebruiksvoorschriften niet zijn gevolgd of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
13.4 Indien door Gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven;
13.5 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever;
13.6 Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
13.7 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch
en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
15.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
15.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Annulering

16.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt de volledige orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht.
16.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
16.3 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door Gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Gebruiker te voldoen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld en indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garantie' is geregeld.
17.2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Gebruiker in voorkomend geval maximaal uit te keren bedrag, te verhogen met het eigen risico van Gebruiker.
17.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte, met dien verstande dat ook dan de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot het door de verzekeraar van Gebruiker in voorkomend geval maximaal uit te keren bedrag, te verhogen met het eigen risico van Gebruiker.
17.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of vermindering of gevolgschade door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen reputatieschade, omzetderving, winstderving en vertragingen in de productie en/of levertijd van zaken en diensten.
17.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
17.7. Gebruiker is niet aansprakelijk, indien bij het gebruik van de door Gebruiker geleverde zaken, door Opdrachtgever gebruiksvoorschriften en/of richtlijnen omtrent draagvermogen niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden is/wordt gebruikt, dan wel op onkundige wijze behandeld, gebruikt of opgeslagen is door Opdrachtgever.
17.8. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;
17.9 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;
17.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
17.11 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de door haar werknemers of door in te schakelen derden aan de koper of derden van de koper toegebrachte schade uit welken hoofde dan ook veroorzaakt;
17.12 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor schade in verband met het niet of onjuist hanteren door de Opdrachtgever van de voor de Opdrachtgever voorgeschreven normen en bijbehorende draagvermogens als vermeld op welk draagvermogen is voor mij van toepassing . Opdrachtgever draagt hierin volledige verantwoordelijkheid.
17.13 De opdrachtgever is omgevingsvergunningplichtig als minstens een van de volgende scenario's zich voordoet:
a. Opdrachtgever beslist een entresolvloer te plaatsen.
b. Opdrachtgever beslist een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter te plaatsen.
c. Opdrachtgever beslist een door magazijnstellingen ondersteunde entresolvloer te plaatsen.
17.14 Indien de opdrachtgever omgevingsvergunningplichtig is dient de opdrachtgever voorafgaand aan de montagewerkzaamheden in het bezit te zijn van de omgevingsvergunning. Voor het aanvragen van uw omgevingsvergunning kunt u terecht bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) opgesteld door Rijksoverheid of bij uw gemeente.
17.15 Gebruiker is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen in het kader van de wet- en regelgeving. Opdrachtgever kan Gebruiker dan ook niet aansprakelijk stellen indien Opdrachtgever niet de benodigde vergunning aanvraagt en/of verkrijgt.
17.16 De Opdrachtgever is verplicht zich naar behoren voor de risico's van productaansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden indien Opdrachtgever de door Gebruiker geleverde producten weder verkoopt. Op verzoek dient Opdrachtgever een kopie van de polis aan gebruiker te doen toekomen.
17.17. In afwijking van artikel 17.7 en 17.12 geldt dit artikellid voor de aankoop van gebruikte magazijnstellingen. Voor de aankoop van gebruikte magazijnstellingen geeft Gebruiker een geschat draagvermogen af. Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het draagvermogen en/of het geschatte draagvermogen juist is weergegeven. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker volledig voor eventuele schade.
17.18 Indien Gebruiker in opdracht van Opdrachtgever een inspectie uitvoert, dient dit te allen tijde gezien te worden als een subjectieve momentopname naar beste weten en kunnen. De inspecteur van Gebruiker adviseert Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk en is aansprakelijk voor het veiligheidsniveau van het betreffende magazijn.
17.19 Gebruiker en/of door haar ingeschakelde werknemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor oneigenlijk, ondeskundig, onbehoorlijk gebruik.
17.20 Opdrachtgever is gehouden ten minste eenmaal per jaar een deskundigeninspectie te laten uitvoeren (conform de actuele EN 15635 niet verrijdbare stalen opslagsystemen - gebruik en onderhoud van magazijnstellingen). Eventuele schades kunnen aanleiding geven voor meerdere inspecties. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele schade die ontstaat door het niet naleven van deze verplichting. Eventuele schades zijn te allen tijde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
17.21 Opdrachtgever blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het nakomen van de instructies.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, vorst en ziekte en directe en indirecte gevolgen van een pandemie en/of epidemie worden daaronder begrepen;
18.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
18.5 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;
19.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, brochures, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
19.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Vrijwaringen

20.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
20.2 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21: Geheimhouding, privacy en persoonsgegevens

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
21.2 Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
21.3 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
21.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 22: Zekerheden

22.1 Gebruiker is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op Gebruiker rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.
22.2 Als Opdrachtgever niet binnen de door Gebruiker gestelde termijn voldoet aan de zekerheidstelling, raakt Opdrachtgever in verzuim. Gebruiker is dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade op Opdrachtgever te verhalen.
22.3. Gebruiker heeft op alle zaken die Gebruiker uit welke hoofde dan ook zal krijgen of onder zich heeft en voor alle vorderingen die Gebruiker op Opdrachtgever mocht krijgen of heeft ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht.
22.4. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Gebruiker mee te werken aan een verzoek tot het vestigen van een recht van opstal door Gebruiker dan wel een hypotheekrecht te vestigen.

Artikel 23: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 24: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en een opdrachtgever c.q. een aannemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel

B. Uitvoering van de werkzaamheden/diensten en montagewerkzaamheden

Artikel 26: Uitvoering van de overeenkomst

26.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
26.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
26.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
26.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
26.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
26.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
26.7 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 27: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

27.1 Indien gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
27.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 28: Administratieve verplichtingen

28.1 Indien een bouwvergunning noodzakelijk is, dan is koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van deze bouwvergunning.
28.2 De Opdrachtgever stelt tijdig alle relevante informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van een eventueel arboplan/V&G-plan beschikbaar.
28.3 De Opdrachtgever stelt tijdig alle relevante bedrijfsspecifieke voorschriften beschikbaar.
28.4 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor de schade die ontstaat voor het niet tijdig verkrijgen van de juiste informatie en/of vergunningen.

Artikel 30: Aanvoer van het te monteren goed

30.1 Opdrachtgever stelt een losplaats beschikbaar, zo dicht mogelijk bij de opslagplaats, maximaal 15 meter van de montage of demontageplaats, waarbij de aanvoerwegen geschikt zijn voor de inzet van een 38-tons vrachtwagencombinatie. Voorts dienen aan- en afvoerwegen binnen de bouwlocatie voldoende breed en vrij van obstakels te zijn.
30.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de te monteren materialen.
30.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een afsluitbare en overdekte ruimte vanaf 3 dagen voor aanvang en gedurende de looptijd van de montagewerkzaamheden.

Artikel 31: Aanvang montagewerkzaamheden

31.1 De opnamestartsituatie wordt vastgelegd middels een protocol, te ondertekenen door vertegenwoordiger Gebruiker en Opdrachtgever.
31.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip ook daadwerkelijk kan worden aangevangen met de montage.
31.3 Indien achteraf door de Opdrachtgever het aanvangstijdstip van de montage wordt verschoven, dient het nieuwe tijdstip in wederzijdse afstemming te worden vastgesteld. Dit omdat naarmate het besluit om te verschuiven dichter bij het oorspronkelijke aanvangstijdstip wordt genomen, bij Gebruiker de flexibiliteit steeds verder zal zijn afgenomen om zich volledig te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Indien de productieplanning niet meer kan worden aangepast aan het nieuwe aanvangstijdstip, behoudt Gebruiker zich het recht voor om als gevolg hiervan ontstane meerkosten in rekening te brengen (extra opslag-, organisatiekosten e.d.).
31.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de vloer geschikt is voor de optredende belasting en eventuele verankeringen. Kleine verschillen van de vloer (tot 4 mm) worden tijdens montage verwerkt. Voor grotere verschillen van de vloer (meer dan 4 mm) worden extra kosten in rekening gebracht voor het uitvullen en komt het meerwerk voor rekening van Opdrachtgever.
31.5 Door Opdrachtgever wordt het "hoogste punt" van de vloer vastgesteld en gedefinieerd als nulniveau voor de stellingmontage. De Opdrachtgever verzorgt tenminste twee loodrecht op elkaar staande assen op de vloer; de lengte- en dwarsas met betrekking tot de stelling lay-out.
31.6 Er dient sprake te zijn van een afgewerkte vloer, voldoende uitgehard en deze moet voldoen aan de in de NEN 2747 vastgelegde vlakheidtoleranties en voldoende draagvermogen hebben in relatie met de optreden puntdrukbelastingen, voldoende kwaliteit zodat de verankering van de installaties geborgd is. Het noodzakelijke ondergieten, ondermortelen dan wel onderstoppen wordt als meerwerk verrekend. Het gebruik van uitvulplaatjes zal zich gemiddeld beperken tot
a) legbordstellingen, 1,5 m.m.
b) overige stellingtypen, 3,0 m.m.
c) per draagarmstellingkolom, 8,0 m.m.
31.7 Opdrachtgever dient de montageplaats zodanig voor te bereiden, dat de monteurs zonder stagnatie en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften de montagewerkzaamheden in een vrije montageruimte kunnen uitvoeren.
31.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de maatregelen (afschermingen, vergunningen, e.d.) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de (las)werkzaamheden.
31.9 De wachturen veroorzaakt door nalatigheid Opdrachtgever worden verrekend tegen het op dat moment geldende uurtarief van Gebruiker. Gebruiker verstrekt wekelijks aan Opdrachtgever een overzicht van de ontstane wachturen.
31.10 Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of afwerking van de betonvloer. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het doorboren van bewapening, kabels en/of leidingen.

Artikel 32: Uitvoering werkzaamheden

32.1 De montageplaats is toegankelijk voor medewerkers van Gebruiker van 07.00 uur tot 18.00 uur; bij de noodzaak tot overwerk zal Gebruiker Opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren.
32.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate verwarming en verlichting van de montageplaats.
32.3 Opdrachtgever stelt kosteloos een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.
32.4 Opdrachtgever stelt kosteloos kantinefaciliteiten beschikbaar
32.5 Opdrachtgever stelt - zonder tijdsonderbreking - kosteloos beschikbaar een heftruck en indien nodig een hoogwerker met een voldoende hefhoogte en –capaciteit, en platform
32.6 Aan weerszijde van de montageplaats is een strook van 2,5 m breed beschikbaar om een ongehinderde montageverloop mogelijk te maken.
32.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van afval- en verpakkingsmateriaal.
32.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate afsluiting van de montageplaats.
32.9 Indien voor het boren in beton, diamantboren nodig blijken te zijn, brengt Gebruiker hiervoor extra kosten in rekening bij Opdrachtgever. Boren met diamantboor behoort tot een reële mogelijkheid indien de diameter van de betonwapening groter is dan 12 mm, dan wel in geval van hoge wapeningspercentages. Als gevolg van dit laatste zal tijdens het boren relatief bij veel boorgaten op wapeningsstaal worden gestoten.
32.10 Voor zover van bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt afgeweken, kan dit leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende tarieven worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Dit geldt ook, indien achteraf door de Opdrachtgever een regelmatige stellingindeling wordt gewijzigd in een onregelmatige indeling. Of wanneer de werkomstandigheden duidelijk ongunstiger zijn dan in een normaal 'binnenklimaat', bijvoorbeeld vanwege de noodzaak van openingen in wand en/of dak.

Artikel 33: Opleveren magazijninrichting

33.1 Ongebruikte restmaterialen blijven ter beschikking van Gebruiker.
33.2 De montageplaats wordt bezemschoon opgeleverd.
33.3 De oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een protocol, dat ondertekend wordt namens de Gebruiker en de Opdrachtgever.

C. Opdrachten aan derden

Artikel 34: Bijzondere bepalingen betreffende opdrachten van Gebruiker aanderden

34.1 In deze bijzondere bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Gebruiker: opdrachtgever, Gebruiker van de bijzondere bepalingen;
Aannemer: de wederpartij van Gebruiker;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en de aannemer;
34.2 Aannemer dient Gebruiker op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door aannemer in het kader van de uitvoering van het door Gebruiker opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen;
34.3 Aannemer zal Gebruiker steeds op eerste verzoek de loonstaten van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede Gebruiker schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn;
34.4 Aannemer staat jegens Gebruiker in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers;
34.5 Aannemer is verplicht Gebruiker op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:
- de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij aannemer is ingeschreven;
- een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
- het loonbelastingnummer van aannemer;
34.6 Aannemer is verplicht aan Gebruiker op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen;
34.7 Aannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende opgemelde werknemers;
34.8 Gebruiker zal geen loonheffingen en premies afdragen, tenzij de Belastingdienst en/of UWV oordeelt dat Gebruiker hiertoe wel verplicht is. Aannemer vrijwaart Gebruiker voor eventuele aansprakelijkheid voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen tarief. Deze kosten komen in dat geval voor rekening van Aannemer. Indien Gebruiker door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonbelasting en/of premies volksverzekeringen van door Aannemer ingeschakelde derde(n), dan is Gebruiker bevoegd het bedrag waarvoor hij jegens de fiscus en/of UWV aansprakelijk is gesteld, in mindering te brengen op hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer zou moeten betalen. Ook behoudt Gebruiker het recht voor de in artikel 29.13 genoemde boete te vorderen.
34.9 Gebruiker heeft steeds het recht de door aannemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens aannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen;
34.10 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is aannemer op eerste verzoek van Gebruiker verplicht terzake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor Gebruiker tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang aannemer Gebruiker nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G- rekening in kennis heeft gesteld, zal Gebruiker gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden;
34.11 Aannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren dan na van Gebruiker verkregen schriftelijke goedkeuring;
34.12 Ingeval aannemer enig deel van de overeenkomst door een derde laat uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 13 van dit artikel zijn opgenomen;
34.13 Aannemer verklaart te beschikken over een voldoende dekkende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Gebruiker heeft geen ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van Opdrachtnemer.
34.14 Ingeval van niet nakoming van de door aannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt aannemer aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 10% van de tussen Gebruiker en aannemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Gebruiker om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 35: Toerekenbare en blijvende of niet blijvende niet-toerekenbare tekortkoming

35.1 Indien de wederpartij een of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Gebruiker niet, niet tijdig, gebrekkig, onjuist of onvolledig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, geraakt de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Gebruiker gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de wederpartij de overeenkomst te ontbinden of in een verbintenis tot schadevergoeding om te zetten, tenzij Gebruiker alsnog nakoming wenst.
35.2 Indien en voorzover meerdere (rechts)personen betrokken zijn bij een overeenkomst met Gebruiker, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk en voor het geheel jegens Gebruiker aansprakelijk voor de nakoming van de uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de wederpartij.
35.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregeling van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en ieder andere door partijen redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten hun macht liggende grond, waarvan zij, indien zodanige omstandigheid hen bekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten.
35.4 Indien de levering door Gebruiker van goederen of diensten en/of uitvoering van werkzaamheden voor een aan Gebruiker niet toerekenbare tekortkoming meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt deze tekortkoming als blijvend aangemerkt. Gebruiker is, indien deze omstandigheid zich voordoet, gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding jegens Gebruiker geeft.
35.5 Indien de levering van goederen of diensten door Gebruiker wel binnen twee maanden kan worden verricht, is de tekortkoming niet blijvend. Partijen zijn in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan. De verplichting van Gebruiker tot levering wordt echter opgeschort zonder dat Gebruiker jegens de wederpartij en/of derden tot enige schade of voordeelsvergoeding zal zijn gehouden.

D.Verhuurbepalingen

Artikel 36: Huurtermijn

36.1 Indien het gehuurde na ommekomst van de afgesproken huurperiode niet aan de verhuurder is overgedragen, wordt de huur geacht voor onbepaalde tijd en tegen dezelfde condities te zijn aangegaan. De verhuurder heeft echter ook het recht, het gehuurde aan het eind van die periode op te vorderen en indien hij dat nodig oordeelt terug te halen. De kosten daarvan zijn voor de huurder. Bij beëindiging van de huur geldt de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn.
36.2 Indien de verhuurder vaststelt, dat huurder de voorwaarden van de overeenkomst niet nakomt, dan is hij -zonder nadere aankondiging- gerechtigd de overeenkomst direct te verbreken en het huurobject terug te halen. Verhuurder blijft gerechtigd de huur voor de oorspronkelijke duur van de overeenkomst aan huurder te berekenen, tenzij het huurobject elders is ingezet. Iedere overeenkomst eindigt:
1) door ommekomst van de overeengekomen periode;
2) door schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van de overgekomen opzegtermijn;
3) onmiddellijk in geval van faillissement, onder curatelestelling, surséance van betaling of verzoek aan crediteuren tot uitstel van betaling, stopzetting van het bedrijf door huurder;
4) onmiddellijk, indien verhuurder constateert, dat huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst of de voorwaarden, niet nakomt.
In al deze gevallen is verhuurder gerechtigd - en wordt de huurder reeds nu voor alsdan onherroepelijk daartoe gemachtigd - om de ruimten van huurder te betreden waar het huurobject zich bevindt en om het huurobject terug te halen, onverminderd het recht om bij tussentijdse beëindiging een vergoeding wegens kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 37: Huurprijs, waarborgsombetaling

37.1 De voor de huurprijs vastgestelde betalingstermijn(en) neemt/nemen een aanvang op de dag die waarop het huurobject feitelijk bij huurder is afgeleverd. Ook indien het gehuurde voor afloop van de overeengekomen periode weer ter beschikking van de verhuurder is gekomen, is de verhuurder gerechtigd, de huur voor de gehele duur van de overeenkomst te vorderen, tenzij het gehuurde elders is ingezet. Bij contracten langer dan 6 maanden zal het afgesproken huurbedrag iedere 6 maanden worden aangepast met het loonindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
37.2 De huur dient steeds vooruit te worden voldaan voor een nader overeen te komen periode. Kosten voor onderhoud en/of reparaties, dienen direct na ontvangst van de factuur door huurders te worden voldaan.
37.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de huurder per verhuring een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt kan Gebruiker de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Gebruiker op schadevergoeding. De waarborgsom moet niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Gebruiker, de door de huurder verschuldigde bedragen, verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt eerst teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 38: verzekering

38.1 De verzending naar en van de huurder geschiedt voor rekening en risico van verhuurder. De door Gebruiker verhuurde stellingen zijn verzekerd, voor een risico van wettelijke aansprakelijkheid. De huurder is binnen deze verzekering een meeverzekerde partij. Voor elke krachtens deze verzekering gedekte schade geldt een eigen risico van € 1.500,=, welke voor rekening van de huurder is. Voor schade als gevolg van dood en/of letsel geldt geen eigen risico. Uitdrukkelijk geldt dat schade aan eigen zaken van de huurder en schade aan zaken die de huurder onder zich heeft niet is verzekerd en aldus voor eigen rekening van de huurder is. Uitgebreide polisvoorwaarden betreffende de verzekering worden u op verzoek toegezonden.

Artikel 39: Inspectie

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het huurobject te inspecteren en noodzakelijk geacht onderhoud, servicebeurt, reparaties e.d. uit te voeren.

Artikel 40: Gebruik en onderhoud huurobject (en bij geldend eigendomsvoorbehoud)

40.1 Huurder is verplicht de instructies voor bediening en onderhoud volledig op te volgen, het aangegeven onderhoud te verrichten, geen overbelasting te tolereren en direct na het verstrijken van de overeenkomst het huurobject in gebruiksklare, gereinigde en nette staat, compleet met alle toebehoren weer ter beschikking van verhuurder te stellen.
40.2 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van Gebruiker op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
40.3 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van Gebruiker ter zake het vorengaande, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Gebruiker bij beëindiging van de huur voor zijn rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
40.4 Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Gebruiker, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.
40.5 Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor zijn rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan het vervangen van defecte onderdelen (te kopen bij Gebruiker tegen nieuwprijs).
40.6 Gebruiker heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Gebruiker van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Gebruiker gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
40.7 Indien aan het einde van de huurtermijn (bij terugkeer in de depots van Gebruiker dan wel door hem ingeschakelde derden) naar het oordeel van Gebruiker de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal Gebruiker Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.
40.8 Opdrachtgever zal de producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000,-- zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
40.9 Opdrachtgever zal de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

Artikel 41: Eigendom

41.1 Gedurende de huurovereenkomst blijft het huurobject een onvervreemdbaar eigendom van verhuurder. Huurder mag het huurobject uitsluitend in en ten behoeve van zijn bedrijf gebruiken; hij mag het zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet aan derden verhuren, uitlenen of ten gebruikte afstaan - al dan niet tegen betaling - of verplaatsen naar een ander adres dan op de afleverbon staat vermeld. Indien huurder tot vervreemding van het huurobject overgaat, maakt hij zich schuldig aan het misdrijf van verduistering.
41.2 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zolang het huurobject nog onder het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker vallen, is het Opdrachtgever verboden de huurobjecten aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in geval van huur Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom van de verhuurde objecten voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik ter plaatse beogen.

Artikel 42: Overdracht rechten en plichten

De huurder kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Gebruiker kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. Gebruiker heeft het recht de eigendom van het gehuurde alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met de huurder gesloten huurovereenkomst over te dragen aan een derde. De huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het gehuurde aan een derde kan worden overgedragen.

Begra Magazijninrichting
Safety Support
Magazijnplein
Qshop
AVM


Contact

IJsselstraat 9-13
5347 KG
Oss, Nederland

Telefoon: +31 (0) 412 667 650

KvK: 60341882
IBAN: NL80RABO0146342321
BTW (VAT): NL818038524B01